Door uw navigatie voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies, inclusief cookies van derden Meer info

Aanvaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden van de vzw visit.brussels

Artikel 1. Algemeenheden

1.1 Door op het einde van het bestelproces op 'Valideren' te klikken en het vakje 'Ik aanvaard de Algemene Verkoopsvoorwaarden' aan te vinken, verklaart de Klant kennis genomen te hebben van de Algemene Verkoopsvoorwaarden en deze zonder voorbehoud integraal te aanvaarden.

1.2 visit.brussels behoudt zich het recht voor op eender welk moment deze algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen en bij te werken.

1.3 Het feit dat visit.brussels zich op een gegeven moment niet beroept op een bepaling van deze voorwaarden kan niet beschouwd worden als afzien van deze bepaling.

Artikel 2. Herroeping

De consument heeft niet het recht af te zien van de aankoop behalve indien anders bepaald in artikel 9.2 van deze algemene verkoopsvoorwaarden (AVV), volgens artikel VI.53, 12° van het Wetboek van economisch recht.

Artikel 3. Gebruiksbeperking van het ticket:

3.1 Het uitgegeven ticket is enkel geldig op aangegeven datum en uur en voor de diensten die erop vermeld worden, met uitzondering van de 'BRUSSELS CARD', die geldig wordt op het ogenblik van de activering en die de klant tot één jaar na de aankoop kan activeren.

3.2 Enkel tickets aangekocht op de door "visit.brussels" ondersteunde websites "agenda.brussels", "visit.brussels", "arsene50.brussels" en 'tramexperience.brussels', en tickets gekocht aan de loketten van het onthaal van visit.brussels (Grote Markt en Koningsstraat 2-4 te 1000 Brussel) zijn geldig. Elke vervalsing van een ticket leidt tot gerechtelijke vervolging.

3.3 Het ticket mag niet gebruikt worden voor reclame- en/of handelsdoeleinden zonder de toestemming van de organisatoren en visit.brussels.

Artikel 4. Uitreiken van de tickets

4.1 De afdruk van de pagina met de door visit.brussels verstuurde aankoopbevestiging, geldt niet als ticket. Dit document kan in geen geval als ticket gebruikt worden. De Klant heeft voor de wijze van afgifte van de tickets van zijn aankoop de keuze tussen (i) het ticket om thuis af te drukken ('e-Ticket') of (ii) het via mobiele telefoon downloadbare ticket ('m-Ticket').

4.2 Ticket om thuis af te drukken (e-Ticket)
De tickets om thuis af te drukken zijn beschikbaar en kunnen door de Klant afgedrukt worden tot op de dag van het bezoek of van de door de Klant gereserveerde dienst door op de link in de bevestigingsmail te klikken of door het e-ticketdocument (pdf-bestand), dat als bijlage bij de bevestigingsmail zit, te downloaden. Om geldig te zijn, dient het e-ticket afgedrukt te worden in één (1) exemplaar op blanco A4-papier. Op elk ticket staat een streepjescode. Een goede afdrukkwaliteit is noodzakelijk. Tickets die slechts gedeeltelijk afgedrukt werden, bevlekt, beschadigd of onleesbaar zijn, zullen niet aanvaard worden en als ongeldig beschouwd worden.

4.3 Via mobiele telefoon downloadbaar ticket (m-ticket)
Het m-ticket heeft een unieke streepjescode die u toegang geeft tot de dienst.
Een goede zichtbaarheid is noodzakelijk: beschadigde telefoons (gebarsten, gebroken of bekraste schermen...) die de streepjescode van de tickets onleesbaar maken, zullen niet aanvaard worden en als ongeldig beschouwd worden.

Elke streepjescode is goed voor één toegangsticket. Het ticket kan slechts één keer gescand worden op de datum die op het ticket vermeld wordt. Indien dezelfde streepjescode meerdere keren aangeboden wordt, zal enkel het ticket dat het eerst aan de controle gescand werd toegang geven tot het evenement. Aldus wordt enkel de eerste persoon die het ticket toont toegelaten tot de plaats waar het evenement plaatsvindt. Deze persoon wordt dan als de legitieme houder van het ticket beschouwd.

Het ticket zal naargelang het evenement, de voorstelling en de dienst:

 • minstens 15 minuten vóór de aanvang van de voorstelling/het evenement op het ticket ingewisseld worden voor een ander ticket bij de Organisator (voucher voor ticket).
 • rechtstreeks toegang geven tot het evenement (salon, beurs...) en aan de inkom gescand worden.

Indien het reserveren van de dienst of evenement op naam gebeurt, kan een identiteitsbewijs gevraagd worden door de organisator van de toegangscontrole voor een evenement/voorstelling of dienst.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 De houder van het ticket en de personen die hem/haar begeleiden, wonen op eigen verantwoordelijkheid het evenement of het traject waartoe het ticket toegang verschaft bij en zien af van elk verhaal tegenover visit.brussels. De aansprakelijkheid van visit.brussels kan in geen geval ingeroepen worden bij materiële schade of lichamelijke letsels veroorzaakt aan derden. Hetzelfde geldt voor elke mogelijke diefstal of verlies vóór of tijdens het evenement waarvoor het ticket afgeleverd wordt.

5.2 De aansprakelijkheid van visit.brussels ten opzichte van de Consument beperkt zich exclusief tot zijn functie als dienstverstrekker in de verkoop van Vouchers. visit.brussels is niet aansprakelijk bij vertraging of wijziging van het tijdschema of meer in het algemeen bij de minste wijziging die door de Organisatoren aangebracht wordt.

Artikel 6. Persoonsgegevens

6.1 De gegevens die bij het reserveren van een Ticket door de Consument doorgegeven worden, zullen behandeld worden in overeenstemming met de voorschriften van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming genaamd).

Deze gegevens worden voor volgende doeleinden verwerkt:

 1. voor het administratieve beheer van de reserveringen;
 2. voor het verbeteren van de dienstverlening;
 3. voor het beheer van de facturatie en de betaalwijzen;
 4. om de Consument op de hoogte te kunnen brengen in het geval van annulering of wijziging van datum en uur of vertrek- en aankomstplaats;
 5. voor publicitaire doeleinden, voor het verstrekken van informatie over de nieuwe diensten of producten van visit.brussels op voorwaarde dat de Consument het vakje dat hiertoe bestemd is, heeft aangevinkt om zijn akkoord aan te geven;
 6. de communicatie met de Organisatoren alsook hun overdracht voor enquêtes of direct marketing-acties aan elke firma die partner is van, of gelinkt wordt aan visit.brussels.

6.2 De Consument (natuurlijk persoon) kan te allen tijde kenbaar maken dat hij geen e-mails meer wenst te ontvangen van visit.brussels en zich verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor marketingdoeleinden door zijn verzoek via e-mail te richten aan boxoffice@visit.brussels of per post te versturen naar het volgende adres: visit.brussels, Koningsstraat 2-4, 1000 Brussel.

6.3 In overeenstemming met voornoemde EU-verordening beschikt de Consument (natuurlijk persoon) bij visit.brussels over het recht op toegang tot en rechtzetting van zijn persoonsgegevens. Hiervoor kan de Consument (natuurlijk persoon) zijn verzoek per e-mail richten aan boxoffice@visit.brussels of in een brief naar het volgende adres: visit.brussels, Koningsstraat 2-4, 1000 Brussel.

Artikel 7. Annulering en terugbetalingen

Het ticket kan niet terugbetaald worden, zelfs niet bij verlies of diefstal, en kan ook niet teruggenomen of omgeruild worden. Bij annulering of uitstel van het evenement zijn de eventuele terugbetaling of verzending van nieuwe tickets de exclusieve verantwoordelijkheid van de Organisator, op zijn eigen voorwaarden.

Een duplicaat van een elektronisch ticket kan enkel afgeleverd worden na controle van de identiteit van de koper en na van de koper via e-mail een aanvraag ontvangen te hebben op het e-mailadres boxoffice@visit.brussels.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

8.1 De websites die onderhouden worden door visit.brussels alsook alle elementen waaruit ze bestaan (zoals logo's, merken, domeinnamen, titels, afbeeldingen of andere inhoud) die ter beschikking gesteld worden, zijn eigendom van visit.brussels of vormen het voorwerp van een voorafgaande machtiging voor het gebruik door derden. De Consument heeft onder geen beding de toestemming om elementen van de websites, of delen ervan, zoals software, afbeeldingen of geluiden, te kopiëren, te exploiteren, te herhalen of te gebruiken. Elke eenvoudige link of link via hypertekst is ten strengste verbonden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van visit.brussels.

8.2 Gezien de wettelijke voorschriften inzake intellectuele eigendom blijven alle modellen van Vouchers, grafische creaties en andere realisaties van visit.brussels de unieke eigendom van visit.brussels en mogen deze niet nagemaakt of herdrukt worden op welke drager dan ook.

Artikel 9. Bijzondere voorwaarden

9.1 'Tram Experience'

9.1.1 'Tram Experience' is een initiatief van de vzw visit.brussels in samenwerking met de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) (hierna 'de Organisatoren).

9.1.2 visit.brussels ziet uitdrukkelijk af van elke aansprakelijkheid voor eventuele technische defecten van de tram die zouden leiden tot een tijdelijke onmogelijkheid om een 'Tram Experience'-avond te organiseren. De aansprakelijkheid van visit.brussels kan a fortiori niet ingeroepen worden bij vertraging, storing, of onderbreking van de dienst door overmacht bij gebeurtenissen van buitenaf waarop visit.brussels geen invloed heeft.

9.1.3 visit.brussels kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor het gedrag van de Consumenten tijdens een dinertraject.

9.1.4 visit.brussels garandeert de stiptheid van de uurroosters van de Tram niet.

9.1.5 visit.brussels kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enig verlies of schade (direct, indirect, materieel of immaterieel) die geleden werd tijdens het dinertraject. Hetzelfde geldt voor elke mogelijke diefstal of verlies vóór of tijdens het dinertraject waarvoor een ticket afgeleverd wordt.

9.1.6 De Consument erkent en aanvaardt dat de veelgestelde vragen (in de rubriek 'praktische info', 'veelgestelde vragen') integraal deel uitmaken van de Verkoopsvoorwaarden van de 'Tram Experience' en dat ze hier ter referentie in opgenomen worden. De veelgestelde vragen in deze rubriek kunnen op elk moment door visit.brussels gewijzigd worden.

9.2 Tickets voor het Atomium

9.2.1 visit.brussels brengt de Klant ervan op de hoogte dat deze over een bedenktijd van veertien (14) dagen beschikt, zonder zijn beslissing te moeten motiveren. Deze bedenktijd verstrijkt veertien (14) dagen na ontvangst van de bevestigingsmail van de bestelling. De Klant (in de hoedanigheid van consument) brengt de Verkoper, vóór het verstrijken van de bedenktijd, op de hoogte van zijn beslissing om van de overeenkomst af te zien. Hiervoor kan voormelde Klant een ondubbelzinnige verklaring met zijn beslissing de overeenkomst in te trekken via e-mail versturen naar info@atomium.be

9.2.2 Onverminderd het voorgaande kunnen aangekochte tickets niet teruggenomen of terugbetaald worden, zelfs niet in geval van verlies of diefstal of wanneer u ze vergeet mee te brengen bij uw bezoek.

9.2.3 visit.brussels kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer overmacht het bezoek aan het Atomium verstoort en het bijgevolg deels of volledig gesloten is. Indien het bezoek aan het Atomium door overmacht beperkt werd of wanneer de klant de toegang tot het Atomium of tot een aanzienlijk deel hiervan ontzegd wordt, zal de prijs van het ticket niet terugbetaald worden.
Er zal geen enkele terugbetaling gebeuren bij vertraging of onmogelijke toegang tot het Atomium wanneer de Klant te laat is of bij ongunstige zichtbaarheid (mist...).

9.2.4 De terugbetalingen zullen enkel toegekend worden mits het naleven van volgende voorwaarden:

 • op de dag zelf, in speciën aan het loket van het Atomium, mits het voorleggen van het (de) ticket(s)
 • enkel wanneer de lift (en/of de roltrappen) meer dan 2 uur na elkaar defect zijn
 • individueel (max. 10 tickets)

Artikel 10. Nietigheid van een clausule, toepasselijk recht en jurisdictie

10.1 De nietigheid, de ongeldigheid of het niet-uitvoerbare karakter van alle of een deel van de bepalingen van deze algemene aankoopvoorwaarden zal niet leiden tot de nietigheid van de andere clausules die van toepassing blijven. De bepaling die volledig of deels nietig, ongeldig of niet uitvoerbaar is, zal als niet geschreven beschouwd worden. visit.brussels verbindt zich ertoe deze bepaling te vervangen door een andere die in de mate van het mogelijke dezelfde functie zal hebben.

10.2 Deze AVV worden uitsluitend beheerst, geïnterpreteerd en toegepast volgens het Belgisch recht.

10.3 De partijen zullen alles in het werk stellen om een minnelijke schikking te zoeken voor elk geschil dat kan voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze AVV. Elk geschil dat voortvloeit uit of betrekking heeft op de interpretatie of uitvoering van deze AVV en dat niet in der minne kan worden geregeld door de partijen, zal worden behandeld door een uit één arbiter samengesteld arbitragehof. De arbiter wordt aangewezen (i) in onderlinge toestemming van de partijen, binnen 10 dagen na aanvang van de procedure, (ii) of door het CEPANI (Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie) wanneer een aanwijzing door onderlinge toestemming na afloop van voormelde termijn van 10 dagen uitblijft. De arbiter zal zich overeenkomstig het Belgisch recht beraden. De arbitrage- en expertisekosten zijn voor rekening van de verliezende partij. Als dit niet zou kunnen worden toegepast, worden de kosten in een door de arbiter vastgestelde verhouding verdeeld tussen de partijen.